Skip to the content

Bolagsstämmor


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGGSTÄMMA I PRORECTOR AB

Aktieägarna i Prorector AB (publ), org.nr 556967-0150, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 10.00 på Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna, Stockholms län. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Rätt till deltagande vid bolagsstämman

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 september 2019 samt ombedes anmäla sig till bolaget senast fredagen den 25 september 2019, under adress Prorector AB, "Årsstämma", 191 45 Sollentuna eller via e-post till info@prorector.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Avstämningsdagen är den 25 september 2019 vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast 25 september 2019, insändas till Prorector AB, "Extra bolagsstämma", Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna. Handlingarna får inte vara äldre än 6 månader.


Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordföranden vid stämman.   

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Godkännande av förslaget till dagordning.    

5. Val av en eller flera justeringsmän.    

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

7. Val av styrelse.   

8. Beslut om ändring av bolagsordning.

9. Särskilt bemyndigande för styrelsen.           

10. Godkännande av genomförd företrädesemission maj 2018.   

11. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av styrelse

Till ny styrelseledamot föreslås Dan Sandgren.


Punkt 8 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att verksamheten förtydligas och att krav på suppleant tas bort.

Nuvarande lydelser:

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara marknadsföring, internethandel med varor och webbaserade tjänster, såväl i egen regi som i kommission, såväl inom som utanför Sverige, inom kosttillskott och hälsobranschen, och därmed förenlig verksamhet.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med lägst en och högst en suppleant. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt förfarandet som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).”

Föreslagna lydelser:

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara marknadsföring, internethandel med varor och webbaserade tjänster, såväl i egen regi som i kommission, såväl inom som utanför Sverige, främst inom livsmedel, sport- och hälsoprodukter, leksaker och inredningsdesign och därmed förenlig verksamhet.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst en suppleant.  Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt förfarandet som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).”

Punkt 9 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.
 

Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut under punkt 8 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 000 000 A-aktier med 10 röster vardera samt 33 647 090 B-aktier med en röst vardera. Totalt har bolaget 53 647 090 aktier och 233 647 090 röster.Sollentuna i september 2019

Prorector AB (publ)

Styrelsen