Bolagsstämmor

BOLAGSSTÄMMOR

ÅRSSTÄMMAN FÖR PRORECTOR AB (PUBL.) SKEDDE DEN 26 JUNI 2020
Ny kallelse för årsstämman 2021 sker i god tid innan satt datum.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRORECTOR AB

Aktieägarna i Prorector AB (publ), org.nr 556967-0150, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 10.00 på Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna, Stockholms län. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Rätt till deltagande vid bolagsstämman

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 19 juni 2020 samt ombedes anmäla sig till bolaget senast fredagen den 19 juni 2020, under adress Prorector AB, “Årsstämma”, 191 45 Sollentuna eller via e-post till info@prorector.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Avstämningsdagen är den 19 juni 2020 vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast 19 juni 2020, insändas till Prorector AB, “Årsstämma”, Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna. Handlingarna får inte vara äldre än 6 månader.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordföranden vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av förslaget till dagordning.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen är bemyndigad att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall betalas, utöver kontant betalning, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission.
Emission skall kunna ske för genomförande av företagsförvärv, förvärv av rörelse eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, strategiska samarbeten, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller samarbeten, och för att kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för att möjliggöra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.

13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Beslut om justeringsbemyndigande
att ge styrelsen självt, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigande att vidta de smärre justering och förtydliganden av ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET
För giltigt beslut under punkterna 12 och 13 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 000 000 A-aktier med 10 röster vardera samt 33 647 090 B-aktier med en röst vardera. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse kommer att läggas fram på stämman.

Sollentuna i maj 2020

Prorector AB (publ)

Styrelsen.