Bolagsstämmor

BOLAGSSTÄMMOR

Extra bolagsstämma i PRORECTOR AB 

Aktieägarna i Prorector AB (publ), org.nr 556967-0150, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 november 2022 kl. 10.00 på Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna, Stockholms län.
Registreringen till årsstämman började kl. 09.00.

RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast den 17 november 2022 anmäla sig till bolaget senast den 21 november 2022, under adress Prorector AB, ”Årsstämma”, 191 45 Sollentuna eller via e-post till info@prorector.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Avstämningsdagen är den 17 november 2022 vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Prorector AB, ”Extra bolagsstämma”, Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna. Handlingarna får inte vara äldre än 6 månader.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ledamot.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 7 – Val av ledamot
Aktieägare deltagande på extra bolagsstämman föreslår att Lars Schneider väljs till ledamot i styrelsen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 000 000 A-aktier med 10 röster vardera samt 48 325 193
B-aktier med en röst vardera. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolag

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, prorector.se.

Sollentuna i november 2022

Prorector AB (publ)

Styrelsen